Oral cyclodextrin supramolecular for ulcerative colitis treatment through macrophages targeting / ROS response-based accurate on-demand drug release strategy

  • Impact factors: 9.417
  • Publication: MATERIALS & DESIGN
  • Author:Haiting Xu, Linxin Dai, Wenbiao Nie, Ruifeng Luo, Xiulan Pu, Lingling Dong, Qiyan Chen, Shanshan Qi, Xiaoqin Han, Jieshu You, Jinming Zhang, Fei Gao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.matdes.2023.111606
  • Date:2023-01-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation