Orosomucoid 1 promotes colorectal cancer progression and liver metastasis by affecting PI3K/AKT pathway and inducing macrophage M2 polarization

  • Impact factors: 4.6
  • Publication: Scientific Reports
  • Author:Yue Lei, Xu Xiaozhang, Dai Shipeng, Xu Fan, Zhao Wenhu, Gu Jian, Dai Xinzheng, Qian Xiaofeng
  • DOI citation-doi:10.1038/s41598-023-40404-1
  • Date:2023-08-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation