Osteoimmunity-regulating nanosilicate-reinforced hydrogel for enhancing osseointegration

  • Impact factors: 7
  • Publication: Journal of Materials Chemistry B
  • Author:Yuanyuan Li, Guangmei Yang, Yuting Wang, Yahong Li, Shu Zhang, Ruyi Li, Linxin Yang, Jian Wang, Xibo Pei, Qianbing Wan, Junyu Chen
  • DOI citation-doi:10.1039/D3TB01509B
  • Date:2023-09-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation