Oxygen-carrying nanoplatform to reprogram tumor immunosuppressive microenvironment and enhance photothermal-immunotherapy

  • Impact factors: 10.761
  • Publication: Materials Today Bio
  • Author:Ju Huang, Xiaojing Leng, Tao Jiang, Lihong Xu, Jun Zheng, Mingxiao Fang, Jingxue Wang, Zhigang Wang, Liang Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.mtbio.2023.100555
  • Date:2023-01-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation