Oxygen Self-Generating Nanoreactor Mediated Ferroptosis Activation and Immunotherapy in Triple-Negative Breast Cancer

  • Impact factors: 18.027
  • Publication: ACS Nano
  • Author:Ke Li, Kun Xu, Ye He, Yulu Yang, Meijun Tan, Yulan Mao, Yanan Zou, Qian Feng, Zhong Luo, Kaiyong Cai
  • DOI citation-doi:10.1021/acsnano.2c10893
  • Date:2023-03-02

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation