P-Hydroxylcinnamaldehyde induces tumor-associated macrophage polarization toward the M1 type by regulating the proteome and inhibits ESCC in vivo and in vitro

  • Impact factors: 5.714
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Xiaohan Wang, Sisi Wei, Wanzhao Li, Xiaojian Wei, Cong Zhang, Suli Dai, Ming Ma, Lianmei Zhao, Baoen Shan
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110213
  • Date:2023-05-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation