Panax notoginseng saponins (PNS) attenuate Th17 cell differentiation in CIA mice via inhibition of nuclear PKM2-mediated STAT3 phosphorylation

  • Impact factors: 3.889
  • Publication: PHARMACEUTICAL BIOLOGY
  • Author:Mei-Yu Shen, Yu-Xi Di, Xiang Wang, Feng-Xiang Tian, Ming-Fei Zhang, Fei-Ya Qian, Bao-Ping Jiang, Xue-Ping Zhou, Ling-Ling Zhou
  • DOI citation-doi:10.1080/13880209.2023.2173248
  • Date:2023-02-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation