pDNA/rapamycin nanocomposite coating on interventional balloon for inhibiting neointimal hyperplasia

  • Impact factors: 7.571
  • Publication: Journal of Materials Chemistry B
  • Author:Yu-xian Lai, Jia-yin Fu, Shao-fei Wu, Ren-yun Li, Jia-qi Hu, Youxiang Wang, M. Cristina L. Martins, Kefeng Ren, Guosheng Fu, Jian Ji
  • DOI citation-doi:10.1039/D3TB00344B
  • Date:2023-05-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation