Peptide-anchored neutrophil membrane-coated biomimetic nanodrug for targeted treatment of rheumatoid arthritis

  • Impact factors: 9.429
  • Publication: JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
  • Author:Yang Ni, Li Miaomiao, Wu Ling, Song Yinhong, Yu Shi, Wan Yingying, Cheng Wenjing, Yang Baoye, Mou Xiaoqin, Yu Hong, Zheng Jing, Li Xinzhi, Yu Xiang
  • DOI citation-doi:10.1186/s12951-023-01773-x
  • Date:2023-01-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation