Peptide MSI-1 inhibited MCR-1 and regulated outer membrane vesicles to combat immune evasion of Escherichia coli

  • Impact factors: 5.7
  • Publication: Microbial Biotechnology
  • Author:Xinyue Ye, Jian Wang, Pengfei Xu, Xiaoqian Yang, Qixue Shi, Genyan Liu, Zhaoshi Bai, Changlin Zhou, Lingman Ma
  • DOI citation-doi:10.1111/1751-7915.14297
  • Date:2023-06-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation