Phloretin-induced STAT3 inhibition suppresses pancreatic cancer growth and progression via enhancing Nrf2 activity

  • Impact factors: 7.9
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Qingqing Ruan,Chunmei Wen,Guihua Jin,Ziwei Yuan,Xuejia Yang,Zhikai Wen,Gang Huang,Guogang Li,Jie Deng,Yongheng Bai
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.154990
  • Date:2023-07-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation