Phytochemical profile and biological activities of the essential oils in the aerial part and root of Saposhnikovia divaricata

  • Impact factors: 4.996
  • Publication: Scientific Reports
  • Author:Li Bing, Yang Zhenmin, Mao Fuying, Wang Qian, Fang Huiyong, Gu Xian, Zheng Kaiyan, Zheng Yuguang, Zhao Yunsheng, Jiang Jianming
  • DOI citation-doi:10.1038/s41598-023-35656-w
  • Date:2023-05-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation