PI3K/mTOR inhibitors promote G6PD autophagic degradation and exacerbate oxidative stress damage to radiosensitize small cell lung cancer

  • Impact factors: 9
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Deng Huan, Chen Yamei, Wang Li, Zhang Yibi, Hang Qingqing, Li Peijing, Zhang Peng, Ji Jing, Song Hai, Chen Ming, Jin Ying
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-06171-7
  • Date:2023-10-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation