PINK1-PTEN axis promotes metastasis and chemoresistance in ovarian cancer via non-canonical pathway

  • Impact factors: 11.3
  • Publication: JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH
  • Author:Zheng Fang, Zhong Jiamin, Chen Kelie, Shi Yu, Wang Fang, Wang Shengchao, Tang Song, Yuan Xiaoyu, Shen Zhangjin, Tang Sangsang, Xia Dajing, Wu Yihua, Lu Weiguo
  • DOI citation-doi:10.1186/s13046-023-02823-w
  • Date:2023-11-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation