Polymeric immunoglobulin receptor deficiency exacerbates autoimmune hepatitis by inducing intestinal dysbiosis and barrier dysfunction

  • Impact factors: 9.685
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Lin Hongwei, Lin Jing, Pan Tongtong, Li Ting, Jiang Huimian, Fang Yan, Wang Yuxin, Wu Faling, Huang Jia, Zhang Huadong, Chen Dazhi, Chen Yongping
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-05589-3
  • Date:2023-01-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation