Polymethoxyflavones in citrus extract has a beneficial effect on hypercholesterolemia rats by promoting liver cholesterol metabolism

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Yuzhong Du, Jie Su, Meiqiu Yan, Qirui Wang, Ting Wang, Su Gao, Yajuan Tian, Yibei Wang, Suhong Chen, Guiyuan Lv, Jingjing Yu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.117644
  • Date:2023-12-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation