Polymorphonuclear myeloid-derived suppressor cells play a proinflammatory role via TNF-α+ B cells through BAFF/BTK/NF-κB signalling pathway in the pathogenesis of collagen-induced arthritis mice

  • Impact factors: 6.4
  • Publication: IMMUNOLOGY
  • Author:Mei Li, Zhicheng Tang, Ruilu Shu, Haolin Wu, Yue Wang, Ziyan Chen, Zixue Cheng, Xinyi Yan, Nan Zhao, Xiaojun Tang, Huayong Zhang, Lingyun Sun
  • DOI citation-doi:10.1111/imm.13668
  • Date:2023-06-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation