Polyphyllin B Suppresses Gastric Tumor Growth by Modulating Iron Metabolism and Inducing Ferroptosis

  • Impact factors: 10.75
  • Publication: International Journal of Biological Sciences
  • Author:Hu, Can;Zu, Dan;Xu, Jingli;Xu, Hangdong;Yuan, Li;Chen, Jiahui;Wei, Qin;Zhang, Yanqiang;Han, Jing;Lu, Tao;Dong, Jinyun;Qin, Jiang-Jiang;Xu, Zhiyuan;Cheng, Xiangdong
  • DOI citation-doi:10.7150/ijbs.80324
  • Date:2023-01-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation