Porcine epidemic diarrhea virus activates PERK-ROS axis to benefit its replication in Vero E6 cells

  • Impact factors: 3.829
  • Publication: VETERINARY RESEARCH
  • Author:Zhou, Yingshan, Zhang, Yuxin, Dong, Wanyu, Gan, Shiqi, Du, Jing, Zhou, Xingdong, Fang, Weihuan, Wang, Xiaodu, Song, Houhui
  • DOI citation-doi:10.1186/s13567-023-01139-z
  • Date:2023-02-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation