Potential Mechanisms of Metformin-Induced Apoptosis in HeLa Cells

  • Impact factors: 5.5
  • Publication: Biomolecules
  • Author:Zhaoli Chu, Yao Tan, Chenxing Xu, Dongting Zhangsun, Xiaopeng Zhu
  • DOI citation-doi:10.3390/biom13060950
  • Date:2023-06-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation