PP2Ac knockdown attenuates lipotoxicity‑induced pancreatic β‑cell dysfunction and apoptosis

  • Impact factors: 2.7
  • Publication: Experimental and Therapeutic Medicine
  • Author:Zhengwei Zhang, Beier Tong, Jie Liu, Jieyuan Feng, Linyang Song, Huawei Wang, Mengting Ke, Chengkai Xu, Yancheng Xu
  • DOI citation-doi:10.3892/etm.2023.12247
  • Date:2023-10-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation