Precision cardiac targeting: empowering curcumin therapy through smart exosome-mediated drug delivery in myocardial infarction

  • Impact factors: 6.7
  • Publication: Regenerative Biomaterials
  • Author:Chen Ming, Wang Shengnan, Chen Yihuan, Shen Han, Chen Lei, Ding Liang, Tang Qingsong, Yang Ziying, Chen Weiqian, Shen Zhenya
  • DOI citation-doi:10.1093/rb/rbad108
  • Date:2023-12-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation