Pretreatment with Eupatilin Attenuates Inflammation and Coagulation in Sepsis by Suppressing JAK2/STAT3 Signaling Pathway

  • Impact factors: 4.631
  • Publication: Journal of Inflammation Research
  • Author:Yilun Lu, Ding Li, Yueyue Huang, Yuanyuan Sun, Hongmin Zhou, Fanrong Ye, Hongjing Yang, Tingting Xu, Shichao Quan, Jingye Pan
  • DOI citation-doi:10.2147/JIR.S393850
  • Date:2023-03-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation