Procoxacin bidirectionally inhibits osteoblastic and osteoclastic activity in bone and suppresses bone metastasis of prostate cancer

  • Impact factors: 12.658
  • Publication: JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH
  • Author:Kong Depei, Ye Chen, Zhang Chenxi, Sun Xiaochen, Wang Fubo, Chen Rui, Xiao Guangan, He Shipeng, Xu Jianrong, Rao Xiwu, Ai Jianzhong, Gao Xu, Li Hong, Su Li
  • DOI citation-doi:10.1186/s13046-023-02610-7
  • Date:2023-02-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation