Pubertal lead exposure affects ovary development, folliculogenesis and steroidogenesis by activation of IRE1α-JNK signaling pathway in rat

  • Impact factors: 7.129
  • Publication: ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY
  • Author:Dan Shan, Xin Wen, Xiaoju Guan, Hangping Fang, Yijia Liu, Mengjie Qin, Hu Wang, Jingfeng Xu, Jieqiang Lv, Junzhao Zhao, Haolin Chen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ecoenv.2023.114919
  • Date:2023-04-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation