PYGL-mediated glucose metabolism reprogramming promotes EMT phenotype and metastasis of pancreatic cancer

  • Impact factors: 10.75
  • Publication: International Journal of Biological Sciences
  • Author:Ji Qian, Li Hengchao, Cai Zhiwei, Yuan Xiao, Pu Xi, Huang Yumeng, Fu Shengqiao, Chu Liangmei, Jiang Chongyi, Xue Junli, Zhang Xiaoxin, Li Rongkun
  • DOI citation-doi:10.7150/ijbs.76756
  • Date:2023-03-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation