Radiotherapy-Triggered In Situ Tumor Vaccination Boosts Checkpoint Blockaded Immune Response via Antigen-Capturing Nanoadjuvants

  • Impact factors: 17.1
  • Publication: ACS Nano
  • Author:Pei Xu, Jie Ma, Yang Zhou, Yuan Gu, Xiaju Cheng, Yangyun Wang, Yong Wang, Mingyuan Gao
  • DOI citation-doi:10.1021/acsnano.3c10225
  • Date:2023-12-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation