Regorafenib inhibits EphA2 phosphorylation and leads to liver damage via the ERK/MDM2/p53 axis

  • Impact factors: 17.694
  • Publication: Nature Communications
  • Author:Yan Hao, Wu Wentong, Hu Yuhuai, Li Jinjin, Xu Jiangxin, Chen Xueqin, Xu Zhifei, Yang Xiaochun, Yang Bo, He Qiaojun, Luo Peihua
  • DOI citation-doi:10.1038/s41467-023-38430-8
  • Date:2023-05-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation