Relieving thrombo-inflammation with acid-triggered polymersomes toward ischemic stroke therapy

  • Impact factors: 17.4
  • Publication: Nano Today
  • Author:Ran Li, Zhenhua Wang, Jin Li, Haolong Chen, Xing Guo, Shaobing Zhou
  • DOI citation-doi:10.1016/j.nantod.2023.102114
  • Date:2023-12-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation