Repositioning of clinically approved drug Bazi Bushen capsule for treatment of Aizheimer’s disease using network pharmacology approach and in vitro experimental validation

  • Impact factors: 4
  • Publication: Heliyon
  • Author:Tongxing Wang, Meng Chen, Huixin Li, Guoyuan Ding, Yanfei Song, Bin Hou, Bing Yao, Zhixin Wang, Yunlong Hou, Junqing Liang, Cong Wei, Zhenhua Jia
  • DOI citation-doi:10.1016/j.heliyon.2023.e17603
  • Date:2023-06-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation