Reprogramming tumor microenvironment via dual targeting co-delivery of regorafenib and alpha-difluoromethylornithine in osteosarcoma

  • Impact factors: 7.917
  • Publication: Cancer Nanotechnology
  • Author:Wang Hongsheng, Jin Xinmeng, Gao Yinghua, He Xin, Xu Yiming, Mu Haoran, Jiang Yafei, Wang Zhuoying, Yu Chen, Zhang Tao, Hua Yingqi, Cai Zhengdong, Xu Jing, Ma Xiaojun, Sun Wei
  • DOI citation-doi:10.1186/s12645-023-00186-7
  • Date:2023-05-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation