Rhodiola wallichiana var.cholaensis protects against myocardial ischemia-reperfusion injury by attenuating oxidative stress-mediated apoptosis via enhancing Nrf2 signaling

  • Impact factors: 4.039
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY
  • Author:Tingxu Yan, Xu Li, Xin Wang, Yue Zhang, Bosai He, Ying Jia, Wei Xiao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijcard.2023.05.014
  • Date:2023-05-12

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation