RNA methyltransferase FTSJ3 regulates the type I interferon pathway to promote hepatocellular carcinoma immune evasion

  • Impact factors: 11.2
  • Publication: CANCER RESEARCH
  • Author:Zhuang Qiuyu, Dai Zhiguo, Xu Xuechun, Bai Shaoyi, Zhang Yindan, Zheng Youshi, Xing Xiaohua, Hu En, Wang Yingchao, Guo Wuhua, Zhao Bixing, Zeng Yongyi, Liu Xiaolong
  • DOI citation-doi:10.1158/0008-5472.CAN-23-2049
  • Date:2023-11-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation