RNA-seq analysis reveals the critical role of the novel lncRNA BIANCR in intramuscular adipogenesis through the ERK1/2 signaling pathway

  • Impact factors: 6.175
  • Publication: Journal of Animal Science and Biotechnology
  • Author:Ma, Xinhao, Yang, Xinran, Zhang, Dianqi, Zhang, Wenzhen, Wang, Xiaoyu, Xie, Kuncheng, He, Jie, Mei, Chugang, Zan, Linsen
  • DOI citation-doi:10.1186/s40104-022-00820-1
  • Date:2023-02-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation