RNA-Seq profiling of circular RNAs in mice with lipopolysaccharide-induced acute lung injury

  • Impact factors: 4.4
  • Publication: GENOMICS
  • Author:Xianxian Jia, Jinhui Huang, Bo Wu, Miao Yang, Wei Xu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ygeno.2023.110755
  • Date:2023-12-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation