ROS-mediated mitophagy and necroptosis regulate osteocytes death caused by TCP particles in MLO-Y4 cells

  • Impact factors: 4.5
  • Publication: TOXICOLOGY
  • Author:Pei Yang, Bingbing Xu, Ruirong Zhu, Tao Zhang, Zihan Wang, Qiao Lin, Ming Yan, Zhangsen Yu, Hongjiao Mao, Yun Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.tox.2023.153627
  • Date:2023-09-07

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation