RP58 knockdown contributes to hypoxia-ischemia-induced pineal dysfunction and circadian rhythm disruption in neonatal rats

  • Impact factors: 12.081
  • Publication: JOURNAL OF PINEAL RESEARCH
  • Author:Hui Yang, Zubin Zhang, Xin Ding, Xiaolu Jiang, Lanlan Tan, Chenjie Lin, Lixiao Xu, Gen Li, Lianghua Lu, Zhenghong Qin, Xing Feng, Mei Li
  • DOI citation-doi:10.1111/jpi.12885
  • Date:2023-05-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation