Ruxolitinib Alleviates Inflammation, Apoptosis, and Intestinal Barrier Leakage in Ulcerative Colitis via STAT3

  • Impact factors: 7.29
  • Publication: INFLAMMATORY BOWEL DISEASES
  • Author:Li Chunxiao, Xu Yu, Gao Tengjiao, Zhang Shunyao, Lin Zhe, Gu Shaobo, Fang Yi, Yuan Xin, Yu Siyi, Jiang Qi, Lou Zhongze, Zhang Xiuming, Zhang Jie, Wu Qiaoyan, Gu Mengli, Ding Xiaoyun, Sun Jing, Chen Yi
  • DOI citation-doi:10.1093/ibd/izad007
  • Date:2023-01-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation