Safe engineering of cancer-associated fibroblasts enhances checkpoint blockade immunotherapy

  • Impact factors: 11.467
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Shizhen Geng, Tingting Xiang, Yunya Zhang, Pengke Guo, Hongling Zhang, Zhenzhong Zhang, Mengchao Gu, Kaixiang Zhang, Haiwei Song, Jinjin Shi, Junjie Liu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.02.041
  • Date:2023-03-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation