Salvianolic acid B ameliorates retinal deficits in an early-stage Alzheimer’s disease mouse model through downregulating BACE1 and Aβ generation

  • Impact factors: 8.2
  • Publication: ACTA PHARMACOLOGICA SINICA
  • Author:Wang Meng-dan,Zhang Shuo,Liu Xing-yang,Wang Pan-pan,Zhu Yi-fan,Zhu Jun-rong,Lv Chong-shan,Li Shi-ying,Liu Sui-feng,Wen Lei
  • DOI citation-doi:10.1038/s41401-023-01125-3
  • Date:2023-07-07

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation