San Huang Xiao Yan recipe modulates the HMGB1-mediated abnormal inflammatory microenvironment and ameliorates diabetic foot by activating the AMPK/Nrf2 signalling pathway

  • Impact factors: 7.9
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Zhihui Zhang, Yihan Zheng, Nan Chen, Chenqin Xu, Jie Deng, Xia Feng, Wei Liu, Chao Ma, Jian Chen, Tongkai Cai, Yicheng Xu, Song Wang, Yemin Cao, Guangbo Ge, Chenglin Jia, Yongbing Cao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.154931
  • Date:2023-06-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation