Schisandrin protects against ulcerative colitis by inhibiting the SGK1/NLRP3 signaling pathway and reshaping gut microbiota in mice

  • Impact factors: 4.9
  • Publication: Chinese Medicine
  • Author:Wang Xiaohu, Shen Chaozhuang, Wang Xingwen, Tang Jin, Wu Zijing, Huang Yunzhe, Shao Wenxin, Geng Kuo, Xie Haitang, Pu Zhichen
  • DOI citation-doi:10.1186/s13020-023-00815-8
  • Date:2023-09-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation