Schwann cells regulate tumor cells and cancer-associated fibroblasts in the pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment

  • Impact factors: 16.6
  • Publication: Nature Communications
  • Author:Xue Meilin,Zhu Youwei,Jiang Yongsheng,Han Lijie,Shi Minmin,Su Rui,Wang Liwen,Xiong Cheng,Wang Chaofu,Wang Ting,Deng Shijie,Wu Dong,Cao Yizhi,Dong Lei,Bai Fan,Zhao Shulin,Deng Xiaxing,Peng Chenghong,Li Hongwei,Chen Jianjun,Shen Baiyong,Jiang Lingxi,Chen Ha,o
  • DOI citation-doi:10.1038/s41467-023-40314-w
  • Date:2023-07-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation