SerpinB1 is Required for Rev-erbα-mediated Protection in Lipopolysaccharide-induced Acute Lung Injury

  • Impact factors: 7.3
  • Publication: BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY
  • Author:Xue Xiao, Sufang Chen, Ziyan Huang, Xue Han, Chaoxun Dou, Jiayi Kang, Tienan Wang, Hanbin Xie, Linan Zhang, Ziqing Hei, Haobo Li, Weifeng Yao
  • DOI citation-doi:10.1111/bph.16175
  • Date:2023-06-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation