Sesamol serves as a p53 stabilizer to relieve rheumatoid arthritis progression and inhibits the growth of synovial organoids

  • Impact factors: 7.9
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Xian Lin, Tengyu Lin, Xiaocheng Wang, Jiaxin He, Xu Gao, Shuyan Lyu, Qingwen Wang, Jian Chen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.155109
  • Date:2023-09-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation