SFXN1 as a potential diagnostic and prognostic biomarker of LUAD is associated with 18F-FDG metabolic parameters

  • Impact factors: 5.3
  • Publication: LUNG CANCER
  • Author:Yao-Hua Zhang, Xu-Sheng Liu, Yan Gao, Ling-Ling Yuan, Zhong-Min Huang, Yu Zhang, Zi-Yue Liu, Yi Yang, Xiao-Yu Liu, Chang-Bin Ke, Zhi-Jun Pei
  • DOI citation-doi:10.1016/j.lungcan.2023.107449
  • Date:2023-12-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation