Shaoyao decoction restores the mucus layer in mice with DSS-induced colitis by regulating Notch signaling pathway

  • Impact factors: 5.195
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Yu-Xi Fang, You-Qian Liu, Yi-Min Hu, Yuan-Yuan Yang, Dong-Jian Zhang, Cui-Hua Jiang, Jian-Hua Wang, Jian Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116258
  • Date:2023-02-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation