Single-Atom Nanocatalytic Therapy for Suppression of Neuroinflammation by Inducing Autophagy of Abnormal Mitochondria

  • Impact factors: 18.027
  • Publication: ACS Nano
  • Author:Bowen Li, Yang Bai, Chan Yion, Hua Wang, Xin Su, Guoqing Feng, Mingming Guo, Wenchang Peng, Boxi Shen, Bin Zheng
  • DOI citation-doi:10.1021/acsnano.2c12614
  • Date:2023-04-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation