Single-cell transcriptomics reveals variations in monocytes and Tregs between gout flare and remission

  • Impact factors: 8
  • Publication: JCI Insight
  • Author:Hanjie Yu, Wen Xue, Hanqing Yu, Yaxiang Song, Xinying Liu, Ling Qin, Shu Wang, Hui Bao, Hongchen Gu, Guangqi Chen, Dake Zhao, Yang Tu, Jiafen Cheng, Liya Wang, Zisheng Ai, Dayong Hu, Ling Wang, Ai Peng
  • DOI citation-doi:10.1172/jci.insight.171417
  • Date:2023-12-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation