SIRT1 inhibitors within Qing-Luo-Yin alleviated white adipose tissues-mediated inflammation in antigen-induced arthritis mice

  • Impact factors: 7.9
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Peng Ye, Qi-Hai Wang, Chun-Sheng Liu, Guo-Hao Li, Opeyemi Joshua Olatunji, Jia-Ting Lin, Jian Zuo
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.155132
  • Date:2023-10-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation